WTC DE DEBOTRAPPERS VICHTE is een wielertoeristenclub die op vriendschappelijke & respectvolle manier wil samen fietsen. We zijn geen koersclub.
In groep fietsen is plezant, maar iedereen dient zich aan enkele regels te houden. Iedereen die zich inschrijft, verklaart dit reglement te kennen en zich eraan te houden. De inschrijving is definitief na betaling van het lidgeld. Om een goed en veilig seizoen door te komen, zijn de onderstaande regels opgesteld:
– De clubritten starten wanneer het klaar genoeg is om 8u00 op de parking van IMMO DEBO, Harelbekestraat 50 te Vichte, tenzij anders vermeld op de clubwebsite en/of via aparte mail en/of Facebookpagina.
– Bij uitzonderlijk slecht weer en/of gevaarlijke fietsomstandigheden wordt de beslissing over al dan niet rijden genomen door het bestuur, dit ten laatste een half uur voor aanvang van de rit en wordt onmiddellijk aan de leden meegedeeld via SMS of Messenger/Facebook, maar in principe wordt er dan niet gereden.
– Niet–leden mogen maximaal 3 maal proefrijden. Nadien worden ze verondersteld zich bij de club aan te sluiten en dienen ze het lidgeld te betalen en de clubkledij aan te schaffen. Wie proefrijdt is niet verzekerd door de club, rijdt mee op eigen verantwoordelijkheid en kan in geen geval aanspraak maken op enige vergoeding van de club.
Verkeersveiligheid :
Als groep in het verkeer hebben we rechten maar ook plichten: de verkeersregels moeten steeds worden gevolgd.
Belangrijke bemerking : Personen die zonder reden voor de groep uit rijden, worden volgens het verkeersreglement als losse fietsers beschouwd en moeten het fietspad nemen. Op dit moment behoren ze niet meer tot de groep. Koersen langs de openbare weg is volgens het verkeersreglement verboden. Indien dit gebeurt, is het ieder voor zich.
WIELERTOERISME IN GROEP ARTIKEL 43bis :
♣ Groep kleiner dan 15 fietsers : Geen voordelen, je wordt beschouwd als individu en daarom ben je verplicht het fietspad te nemen. Indien er geen fietspad aanwezig is, moet je achter en niet naast elkaar rijden.
♣ Groep tussen 15 en max.50 fietsers (art.43bis2.1 & art.43bis2.2) :
– Je mag op de weg fietsen en bent niet verplicht de fietspaden te volgen, maar je moet uiterst rechts rijden, met maximum met 2 personen naast elkaar en gegroepeerd blijven. Op de weg fietsen op het rechtse rijvak fietsen en niet tussen het fietspad en de weg. Indien de rijbaan niet in rijstroken verdeeld is, mag je niet meer dan een breedte gelijk aan die van één rijstrook en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen.
– Een volgwagen is toegelaten, dit op een afstand van 30m. Indien deze aanwezig is, moet de groep dan wel op de weg fietsen. Indien er slechts één volgwagen aanwezig is, dient deze achteraan de groep te volgen. Er mogen 2 wegkapiteins ingeschakeld worden.
♣ Groep groter dan 50 personen fietsers (art.43bis3.1) :
– Je mag op de weg fietsen en bent niet verplicht de fietspaden te volgen, maar je moet uiterst rechts rijden met maximum met 2 personen naast elkaar en gegroepeerd blijven. Op de weg fietsen betekent op het rechtse rijvak fietsen en niet tussen fietspad en de weg. Indien de rijstrook niet in rijstroken verdeeld is, mag je niet meer dan een breedte gelijk aan die van 1 rijstrook en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen.
– Twee volgwagens zijn verplicht, één voor de groep en één na de groep!
– Ten minste 2 wegkapiteins zijn verplicht.
Wanneer er wegkapiteins aanwezig zijn, mogen deze het verkeer stilleggen om de groep de weg te laten kruisen of op te draaien. Om als wegkapitein te kunnen fungeren moet je voldoen aan volgende regels:
o Een armband dragen om de linkerarm met de Belgische driekleur en met de vermelding in de gele strook “WEGKAPITEIN”.
o Het reglementair verbodsbordje bij zich hebben (wit rond bordje met rode omtrek).
In groep fietsen :
Als club hanteren wij het motto “Samen uit-Samen thuis”. Dit wil zeggen, in groep vertrekken en in groep aankomen aan ons lokaal. Daarom is het van belang dat iedereen een oogje in het zeil houdt en vragen wij het volgende:
– De richtlijnen van het clubbestuur steeds te eerbiedigen en de bevelen/ richtlijnen van de wegkapiteins op te volgen.
– Wanneer je van plan bent om maar een gedeelte van de rit mee te rijden, laat het dan weten aan iemand van het bestuur. De fietsers die achteraan rijden, houden een oogje in het zeil of de laatsten nog volgen.
– Iedereen kan lek rijden of plots iets voorhebben. Wanneer je lek rijdt, pech hebt of wenst te plassen, laat het weten. Er wordt gestopt en dus rijden we niet verder aan 10-15km/u.
– Hou er rekening mee dat je niet alleen bent. Begin bijvoorbeeld niet in het midden van het peloton te bellen, zonder handen te rijden, jasje uit te trekken, enz…. . Oortjes, ipods,… zijn verboden, omdat je dan afgeleid bent en maar half hoort wat er in de groep gebeurt.
– De fietshelm is verplicht. Leden die aan de start komen zonder helm kunnen geweigerd worden.
– Bij beklimmingen fietst ieder op eigen tempo naar boven. Eenmaal boven gekomen, is het maar fair dat er op de top gewacht wordt op de andere leden. Na aankomst van de laatste aangekomene kan er terug vertrokken worden.
– De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden, voor een enkeling die de regels of gezamenlijke beslissingen van de club en de verkeersregels niet volgt. Ook de daaruit van rechtswege voortvloeiende eventuele boete(s) (bv door rood licht rijden, …) zijn ten persoonlijke titel en kunnen niet door de club aanvaard worden, tenzij het bestuur om één of andere reden beslist een uitzondering te maken.
– Wanneer er enig gevaar is (putten, verkeerd geparkeerde auto’s, tegenliggers,….) dienen de anderen verwittigd te worden. Het verwittigen – door de kopfietsers – kan door een teken of het roepen van bijvoorbeeld “PUT”.
– Bij tegenliggers wordt een signaal gegeven door de koprijders en/of door de eersten die de tegenligger opmerken. Dit signaal wordt solidair verbaal en/of met armbewegingen doorgegeven naar de mede fietsers die verderop in de groep rijden zodat iedereen tijdig de nodige ruimte kan maken om de tegenliggers veilig te kruisen.
– Volg steeds de fietser voor u. Blijf met 2 naast elkaar rijden en respecteer elkaar. Gelieve de groep goed gesloten te houden en geen gaten te laten vallen.
Veilig in het verkeer :
Wanneer je met de groep, de weg op komt wacht dan tot er voldoende ruimte is om met de ganse groep in het verkeer te komen. Aan kruispunten, blijf je achter de wagens die reeds wachten om op de weg te komen. Hou er steeds rekening mee dat er op de binnenwegen van achter een woning, bocht, maïsveld,… plots wagens, fietsers,… tevoorschijn kunnen komen en dit soms aan hoge snelheden. Vertraag de snelheid in het centrum van de gemeenten. Er komt immers van alle kanten gevaar : voorrang van rechts, overstekende voetgangers, openslaande portieren, verkeersdrempels,…Hou de weg vrij wanneer er halt wordt gehouden, zodat het verkeer veilig door kan en je zelf ook in veiligheid bent. Wees hoffelijk tegen andere weggebruikers.
Volgwagen :
De groep zal zoveel mogelijk gevolgd worden door een volgwagen. Dit heeft voordelen maar ook verplichtingen :
– In de volgwagen ligt er hulpmateriaal (wielen, pomp, verbanddoos, nuttige telefoonnummers, …) die je te allen tijde kan gebruiken.
– In de wagen kan iedereen zijn materiaal leggen (kleding, voedsel, drank,….)
Wanneer de volgwagen claxonneert betekent dit het volgende :
– 1 à 2 maal: auto’s steken de groep voorbij
– Bij aanhoudend claxonneren is er achteraan iets niet in orde.
Hou rekening met het volgende wanneer een volgwagen mee rijdt :
– Volg de wegomleggingen.
– Neem geen wegen die verboden zijn voor wagens.
– Hou de volgwagen in het oog, zodat je hem niet kwijt speelt aan kruispunten, opstoppingen,…
– Indien je materiaal geleend hebt uit de volgwagen, breng het zo spoedig mogelijk terug naar het lokaal, een bestuurslid of bij chauffeur Freddy of chauffeur Eddy en dit ten laatste tegen de volgende rit.
De kalender en de clubkampioen :
Wij als club houden ons eraan om diegene die de meeste ritten met de meeste kilometers met ons heeft meegereden ; uit te roepen tot onze “ clubkampioen”. Dit zowel bij de +40 als bij de -40jarigen.
Het is voor iedereen verplicht voor het vertrek de aanwezigheidslijst te ondertekenen. Bovendien is een aanwezigheidslijst ook een wettelijke verplichting als je in groep op de weg rijdt met wegkapiteins. Hoe gaan we te werk :
– Enkel de zondagsritten en onze jaarlijkse clubuitstap tellen mee voor het clubkampioenschap
– Je moet de volledige rit hebben uitgereden, afzonderlijk gereden kilometers tellen niet mee. Er worden daarop geen uitzonderingen gemaakt.
– De clubrit moet met minimum 5 leden volledig uitgereden worden om mee te tellen.
– Je moet ingeschreven zijn als lid
– Je moet de clubkledij dragen
– Bij een gelijk aantal ritten op het einde van het seizoen, dan zal er een duel komen.
Lidgeld:
Het jaarlijks lidgeld bedraagt € 50. Betaling kan gebeuren door storting op onze clubrekening.
Clubkledij:
De clubkledij is verplicht te dragen door onze clubleden. Alle kledij kan afzonderlijk worden aangekocht. Alles is van het merk Balans.
We willen vooral onze actieve leden belonen die elke zondag paraat staan EN we willen ook de anderen wat meer aanmoedigen om hun warme nest te verlaten om op hun fiets te kruipen.
Prijzen :
♣ 100,00 euro voor het basispakket kledij, enkel geldig voor NIEUWE leden, bestaande uit korte en lange broek met zeem alsook korte en lange trui. Alle andere kledingstukken of een 2e exemplaar kunnen afzonderlijk worden bijbesteld. Onze kledij wordt gedragen bij iedere clubrit en clubuitstap en dit als engagement naar onze sponsors toe.
Clubverzekering :
Wij zorgen ervoor dat onze clubleden verzekerd zijn bij VWB. Kostprijs €30 waarvan de helft via mutualiteit terug te krijgen is.  Dit brengt ook andere voordelen met zich mee en biedt een deftige verzekering als je alleen met de fiets op pad gaat.
Heb respect voor de natuur & medemens :
Hou al je afval bij U of deponeer het in de vuilnisbakken langs de weg of leg het voorlopig in de volgwagen. Onder afval verstaan we: fietsbanden, etensresten, allerhande verpakkingen. Gooi niets op de openbare weg.
Onze club duldt ook geen kwetsende, denigrerende, racistische of onbehoorlijke opmerkingen en/of gedragingen. Dergelijke acties en houding druisen in tegen de principes en goede teamgeest van WTC DE Debotrappers Vichte. Het bestuur behoudt het recht om bij dergelijke omstandigheden een lid te ontslaan.
Gezondheid :
Alle leden verklaren in een goede gezondheid te verkeren en fysisch geschikt te zijn om deel te nemen aan onze tochten. Zij rijden mee op eigen verantwoordelijkheid.
Doping :
Sinds 2003 kunnen ook wielertoeristen gecontroleerd worden op het gebruik van stimulerende middelen. Dit gebeurt via onaangekondigde controles, uitgevoerd door ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap. Wie betrapt wordt op het gebruik van verboden producten, wordt onmiddellijk uit de club gezet, zonder teruggave van lidgeld of enige andere vergoeding.
Clubleden :
Ieder aangesloten clublid dient te verklaren dat hij/zij het clubreglement heeft ontvangen en gelezen en dat hij/zij zich zal onderwerpen aan de verkeersreglementen en het clubreglement. Indien het clublid zich niet onderwerpt aan de voorgaande reglementen en voorwaarden, handelt hij/zij op eigen verantwoordelijkheid en zal hij/zij persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade als gevolg van zijn/haar ontoelaatbaar gedrag.
Het clublid gaat er mee akkoord dat zijn naam vermeld staat in de ledenlijst op de clubwebsite. Het clublid gaat er ook mee akkoord dat foto’s genomen tijdens clubactiviteiten worden vertoond op de clubwebsite.
Het clubreglement kan, indien nodig, op elk moment door het bestuur van de club gewijzigd of aangepast worden. De laatst beschikbare versie, die op onze website te lezen is, is de enige juiste en geldende versie.
Het bestuur houdt zich het recht voor om leden te weigeren, te schorsen of uit te sluiten. Wie weigert het clubreglement te ondertekenen, kan geen lid zijn van WTC De Debotrappers Vichte.
Het bestuur :
Voorzitter: Geert Declercq – 0477/79.60.97
Ondervoorzitter: Marc Schiettecatte – 0474/66.64.96
Penningmeester: Veerle Desmet – 0470/90.27.16
bestuursleden:
• Freddy Goeminne – 0496/27.21.69
• Eddy Desmet – 0468/22.45.25
• Mike Dambre – 0474/81.30.60
• Pedro Wydoodt – 0485/00.78.38
• Angelino Amez– 0470/47.18.15
Wij wensen jullie allen een veilig en succesvol fietsseizoen toe.